Sign In

A Asociación de Empresarios da Comarca de Arzúa naceu coa finalidade de defende-los intereses comúns dos asociados. Non persegue fins lucrativos, nin políticos, senon intereses xerais e comúns dos asociados. Estes fins, así coma o réxime de funcionamento e governo están recollidos nos Estatutos da Asociación.

A Xunta Directiva da AECA foi constituída tras a última Asamblea Xeral celebrada o 16 de setembro de 2022, e está integrada polos seguintes membros:

Diego José Valiño Rodríguez
Presidente
Tel. 981 500 057
diego@teiraboa.com

Jesús Ángel Varela Pérez
Vicepresidente
Tel. 981 193 794
lodisjeva@gmail.com

Personal de oficina:
Cristina Carril Crespo
Servicio de atención ao público e administración de AECA

Tel. 981 815 049 / 636 041 693

info@aecomarcadearzua.com